URDU: Amar-Bil-Maroof Aur Nahi-Anil-munkar Ke Mutallaq Shubhaat Ki Haqiqat by Dr Fazal Elahi